Vragen?Heeft u vragen? Bel 033 - 285 07 93
Bekend van TV

Disclaimer i-Kozijn

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie.

i-Kozijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op/via deze website verstrekte informatie en de aanwezige mogelijkheden tot het inwinnen van nadere informatie.

i-Kozijn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

i-Kozijn kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de websites van i-Kozijn.nl bevindende informatie niet volledig uitsluiten. i-Kozijn wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website's bevindende informatie van de hand.

De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van i-Kozijn Nederland.